REGULAMIN HONOROWEJ ODZNAKI AUTOMOBILKLUBU STALOWA WOLA "HONOROWA ODZNAKA AUTOMOBILKLUBU STALOWA WOLA" Zatwierdzony przez Zarząd ASW 25 października 2007 roku

Preambuła:
Odznaka Automobilklubu Stalowa Wola została ustanowiona przez Zarząd
dla członków ASW i osób fizycznych zasłużonych dla Automobilklubu Stalowa Wola.

1. Zasady nadawania Odznaki.

§1

Odznaka nadawana jest osobom fizycznym wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami sportowymi lub działalnością na rzecz Automobilklubu Stalowa Wola.

§2

Odznaka może być nadawana członkom zrzeszonym w ASW lub innym osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Automobilklubu Stalowa Wola ,za co najmniej 3 - letnią wybitną aktywną pracę na rzecz Automobilklubu Stalowa Wola.

2. Tryb nadawania Odznaki.

§3

Odznakę przyznaje Zarząd ASW na wniosek Prezydium ASW.

§4

Wnioski o nadanie odznaki do Zarządu składa:
a) Prezydium Zarządu ASW w stosunku do działaczy oraz zawodników mających wybitne osiągnięcia sportowe.
b) Prezydium Zarządu ASW w stosunku do osób fizycznych nie będących członkami klubów.
c) Członek ASW.

§5

Wzór wniosku o nadanie Odznaki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3) Wręczanie Odznaki

§6

Odznakę wraz z legitymacją wręcza Prezes lub, w imieniu Zarządu ASW członek Zarządu ASW wyznaczony przez Prezesa ASW.
Wręczanie Odznaki powinno mieć charakter uroczysty i winno się odbywać przy okazji walnego zgromadzenia, zamknięcia sezonu.

4) Pozbawienie Odznaki.

§7

Zarząd ASW, ma prawo pozbawić Odznaki osoby w przypadku popełnienia przez nie czynów niegodnych na rzecz Automobilklubu Stalowa Wola.

5) Postanowienia końcowe.

§8

Uchwała o nadaniu Odznaki winna być opublikowana w informatorze ASW.

§9

Osoby, którym nadano Odznakę, otrzymują ją bezpłatnie.

§10

Biuro ASW prowadzi imienną ewidencję wydanych Odznak.

§11

W przypadku zgubienia Odznaki lub legitymacji, zainteresowany powinien zawiadomić pisemnie Prezydium Zarządu ASW z podaniem okoliczności zagubienia lub zniszczenia, po czym Zarząd ASW może wyrazić zgodę na ponowne wydanie Odznaki lub legitymacji za zwrotem kosztów.
Fakt ponownego wydania Odznaki musi być odnotowany w księdze ewidencyjnej i może być dokonany tylko jeden raz.

§13

Wnioski o przyznanie Odznaki winny być złożone do Zarządu ASW za pośrednictwem biura ASW.

§14

Automobilklub Stalowa Wola ponosi koszty wykonania Odznak i legitymacji.

§15

Powyższy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Zarząd ASW.

Na podstawie Uchwały Zarządu ASW Nr 21/2007 z dnia 25 października 2007r niniejszy regulamin zatwierdza się.

{flike}